top of page

El tiempo es por determinar

|

La ubicación es TBD

Xét Nghiệm Bệnh Lao

Ghi danh vào danh sách chờ Xét nghiệm bệnh lao

Xét Nghiệm Bệnh Lao
Xét Nghiệm Bệnh Lao

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

El tiempo es por determinar

La ubicación es TBD

Thông Tin | About the Event

Obtenga pruebas gratuitas de tuberculosis (TB) con VACF. Comuníquese con la Vietnamese American Cancer Foundation al 714.751.5805 ext. 1003 o HaileyH.Do @vacf.org para más información. 

Xét nghiệm bệnh lao miễn phí cùng Hội Ung Thư Việt Mỹ. Quý vị vui lòng liên lạc với hội tại 714.751.5805 ext. 1003 hoặc gửi email đến HaileyH.Do@vacf.org để biết thêm chi tiết.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page