top of page

jue 17 de ago

|

Vietnamese American Cancer Foundation

Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry

Số lượng có hạn. Chỉ phát theo hẹn. | Limited quantity. By appointments only.

Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry
Tủ Thực Phẩm Gia Đình | Community Food Pantry

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

17 ago 2023, 2:00 p.m. – 4:30 p.m.

Vietnamese American Cancer Foundation, 17150 Newhope St #203, Fountain Valley, CA 92708, USA

Thông Tin | About the Event

Chỉ phát theo hẹn. 

---

By appointments only. 

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page