top of page

vie 26 de ago

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thuyết Trình: Quản Lý An Sinh Xã Hội & Thu Nhập An Sinh Bổ Sung

Seminario web en vietnamita: Administración del Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Thuyết Trình: Quản Lý An Sinh Xã Hội & Thu Nhập An Sinh Bổ Sung
Thuyết Trình: Quản Lý An Sinh Xã Hội & Thu Nhập An Sinh Bổ Sung

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

26 ago 2022, 4:00 p.m. – 6:00 p.m.

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Thuyết trình viên / Oradora invitada: Laura Luu

Tìm hiểu thêm về trương trình SSA và SSI.

Obtenga más información sobre la elegibilidad para SSA y SSI.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page