top of page

vie 03 de dic

|

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Lớp Chia Sẻ Thông Tin: Hiểu Thêm Về Bảo Hiểm Sức Khỏe Covered California

Taller en vietnamita: Seguro médico - Covered California

Thuyết trình đã đóng.
Tham Gia Hoạt Động Khác
Lớp Chia Sẻ Thông Tin: Hiểu Thêm Về Bảo Hiểm Sức Khỏe Covered California
Lớp Chia Sẻ Thông Tin: Hiểu Thêm Về Bảo Hiểm Sức Khỏe Covered California

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

03 dic 2021, 3:00 p.m. – 5:00 p.m.

Zoom (điện thoại, máy tính bảng, vi tính)

Thông Tin | About the Event

Kính mời quý vị cùng tham dự buổi chia sẻ thông tin qua Zoom về  Bảo Hiểm Sức Khỏe để được giảp đ:ၣc

  • Chương Trinh Cubierto California
  • Cách lựa chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp
  • Cách ghi danh vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe qua Covered California
  • Covered California hỗ trợ tài chính cho các khách hàng như thế nào

Únase a nosotros a través de Zoom en el próximo taller sobre seguros de salud para obtener respuestas a sus preguntas sobre:

  • California cubierta
  • Cómo seleccionar un seguro médico plan que se adapte a sus necesidades
  • Cómo inscribirse en un plan de seguro de salud a través de Covered
  • Cómo Covered California brinda ayuda financiera a sus consumidores

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page