top of page

dom 27 de ago

|

Hội Thánh Tin Làng Orange

Community Health Fair - Hội Chợ Sức Khỏe & Dịch Vụ Cộng Đồng

Registration is closed
See other events
Community Health Fair -  Hội Chợ Sức Khỏe &  Dịch Vụ Cộng Đồng
Community Health Fair -  Hội Chợ Sức Khỏe &  Dịch Vụ Cộng Đồng

Giờ & Địa Điểm|Time & Location

27 ago 2023, 1:00 p.m. – 4:00 p.m.

Hội Thánh Tin Làng Orange , 2130 N. Grand Ave. Santa Ana, CA 92705

Thông Tin | About the Event

Free services include blood pressure, blood glucose, bone density, colorectal cancer, vaccination for COVID-19 and flu, helpful community resources, and many other activities! Please note: To get COVID-19 and/or flu vaccines, please register ahead by visiting tinyurl.com/VAC827. For more information, please contact us at 714.751.5805.

---

Các dịch vụ miễn phí bao gồm đo huyết áp, đo đường, đo loãng xương, truy tầm ung thư ruột, chích ngừa COVID-19 và flu, thông tin hữu ích về các chương trình trong cộng đồng và nhiều sinh hoạt khác!   Lưu ý: Quý vị vui lòng ghi danh trước để chích ngừa COVID-19 và/hoặc flu bằng cách vào trang mạng tinyurl.com/VAC827. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc 714.751.5805.

---

¡Los servicios gratuitos incluyen presión arterial, glucosa de sangre, densidad ósea, cáncer colorrectal, vacunación contra el COVID-19 y la gripe, recursos comunitarios y muchas otras actividades! Tenga en cuenta: Para obtener las vacunas contra el COVID-19 y/o la gripe, regístrese con anticipación visitando tinyurl.com/VAC827.   Para obtener más información, comuníquese con nosotros al 714.751.5805.

Chia Sẻ Tin Tức | Share

bottom of page